TAN LONG Company Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since   detai

FEATURED PRODUCTS

 • Hot

  Sea fish meal is 65% protein

  [English]Các chỉ tiêu chất lượng của Bột cá 65% đạm

  STT CHỈ TIÊU YÊU CẦU
  1 Mùi vị đặc trưng cá biển
  2 Đạm 65% Min
  3 Tro 20% Max
  4 TVN 140 Max (TCVN 3706-1990)
  5 Béo 12% Max
  6 Cát sạn 2% Max
  7 Độ ẩm 10%Max
  8 Canxi 6% Max
  9 Salmonella, E.coli Negative

   

 • Hot

  Sea fish meal is 62% protein

  [English] Các chỉ tiêu chất lượng của Bột cá 62% đạm

  STT CHỈ TIÊU YÊU CẦU
  1 Mùi vị đặc trưng cá biển
  2 Đạm 62% Min
  3 Tro 22% Max
  4 TVN 150 Max (TCVN 3706-1990)
  5 Béo 12% Max
  6 Cát sạn 2% Max
  7 Độ ẩm 10%Max
  8 Canxi 6%  Max
  9 Salmonella, E.coli Negative

   

 • Hot

  Sea fish meal is 60% protein

  [English]Các chỉ tiêu chất lượng của Bột cá 60% đạm

  STT CHỈ TIÊU YÊU CẦU
  1 Mùi vị đặc trưng cá biển
  2 Đạm 60% Min
  3 Tro 25% Max
  4 TVN 180 Max (TCVN 3706-1990)
  5 Béo 12% Max
  6 Cát sạn 2% Max
  7 Độ ẩm 10%Max
  8 Canxi 7%  Max
  9 Salmonella, E.coli Negative

   

 • Hot

  Sea fish meal is 55% protein

  Các chỉ tiêu chất lượng của Bột cá 55% đạm

  STT CHỈ TIÊU YÊU CẦU
  1 Mùi vị đặc trưng cá biển
  2 Đạm 55% Min
  3 Tro 29% Max
  4 TVN 180 Max (TCVN 3706-1990)
  5 Béo 2% Max
  6 Cát sạn 2% Max
  7 Độ ẩm 10%Max
  8 Canxi 8%  Max
  9 Salmonella, E.coli Negative

   

 • Hot

  Sea fish meal 52% protein

  [English] Các chỉ tiêu chất lượng của Bột cá 52% đạm

  STT CHỈ TIÊU YÊU CẦU
  1 Mùi vị đặc trưng cá biển
  2 Đạm 52% Min
  3 Tro 31% Max
  4 TVN 180 Max (TCVN 3706-1990)
  5 Béo 12% Max
  6 Cát sạn 2% Max
  7 Độ ẩm 10%Max
  8 Canxi 9%  Max
  9 Salmonella, E.coli Negative

   

 • Hot

  Sea fish meal 50% protein

  [ENGLISH]: Có thể dịch trong phần quản trị

  Các chỉ tiêu chất lượng của Bột cá 50% đạm

  STT CHỈ TIÊU YÊU CẦU
  1 Mùi vị đặc trưng cá biển
  2 Đạm 50% Min
  3 Tro 33% Max
  4 TVN 180 Max (TCVN 3706-1990)
  5 Béo 12% Max
  6 Cát sạn 2% Max
  7 Độ ẩm 10%Max
  8 Canxi 10%  Max
  9 Salmonella, E.coli Negative

WHY CHOOSE US?

TRUST BRAND

Tan Long has affirmed a prestigious brand and quality in the market as “Tan Long high quality Sea fish meal”

MODERN TECHNOLOGY

The modern factory specializes in producing high-quality, environmentally-friendly steamed sea bass

SAFETY RAW MATERIALS

Tan Long Company commits to customers that: use 100% marine fish material