• Hot

  Sea fish meal 50% protein

  [ENGLISH]: Có thể dịch trong phần quản trị

  Các chỉ tiêu chất lượng của Bột cá 50% đạm

  STT CHỈ TIÊU YÊU CẦU
  1 Mùi vị đặc trưng cá biển
  2 Đạm 50% Min
  3 Tro 33% Max
  4 TVN 180 Max (TCVN 3706-1990)
  5 Béo 12% Max
  6 Cát sạn 2% Max
  7 Độ ẩm 10%Max
  8 Canxi 10%  Max
  9 Salmonella, E.coli Negative
 • Hot

  Sea fish meal 52% protein

  [English] Các chỉ tiêu chất lượng của Bột cá 52% đạm

  STT CHỈ TIÊU YÊU CẦU
  1 Mùi vị đặc trưng cá biển
  2 Đạm 52% Min
  3 Tro 31% Max
  4 TVN 180 Max (TCVN 3706-1990)
  5 Béo 12% Max
  6 Cát sạn 2% Max
  7 Độ ẩm 10%Max
  8 Canxi 9%  Max
  9 Salmonella, E.coli Negative

   

 • Hot

  Sea fish meal is 55% protein

  Các chỉ tiêu chất lượng của Bột cá 55% đạm

  STT CHỈ TIÊU YÊU CẦU
  1 Mùi vị đặc trưng cá biển
  2 Đạm 55% Min
  3 Tro 29% Max
  4 TVN 180 Max (TCVN 3706-1990)
  5 Béo 2% Max
  6 Cát sạn 2% Max
  7 Độ ẩm 10%Max
  8 Canxi 8%  Max
  9 Salmonella, E.coli Negative

   

 • Hot

  Sea fish meal is 60% protein

  [English]Các chỉ tiêu chất lượng của Bột cá 60% đạm

  STT CHỈ TIÊU YÊU CẦU
  1 Mùi vị đặc trưng cá biển
  2 Đạm 60% Min
  3 Tro 25% Max
  4 TVN 180 Max (TCVN 3706-1990)
  5 Béo 12% Max
  6 Cát sạn 2% Max
  7 Độ ẩm 10%Max
  8 Canxi 7%  Max
  9 Salmonella, E.coli Negative

   

 • Hot

  Sea fish meal is 62% protein

  [English] Các chỉ tiêu chất lượng của Bột cá 62% đạm

  STT CHỈ TIÊU YÊU CẦU
  1 Mùi vị đặc trưng cá biển
  2 Đạm 62% Min
  3 Tro 22% Max
  4 TVN 150 Max (TCVN 3706-1990)
  5 Béo 12% Max
  6 Cát sạn 2% Max
  7 Độ ẩm 10%Max
  8 Canxi 6%  Max
  9 Salmonella, E.coli Negative

   

 • Hot

  Sea fish meal is 65% protein

  [English]Các chỉ tiêu chất lượng của Bột cá 65% đạm

  STT CHỈ TIÊU YÊU CẦU
  1 Mùi vị đặc trưng cá biển
  2 Đạm 65% Min
  3 Tro 20% Max
  4 TVN 140 Max (TCVN 3706-1990)
  5 Béo 12% Max
  6 Cát sạn 2% Max
  7 Độ ẩm 10%Max
  8 Canxi 6% Max
  9 Salmonella, E.coli Negative